Demineralizovaná voda

Výroba demineralizovanej vody, kvalita, využitie

Demineralizovaná voda,
laboratórna voda

demineralizovaná voda predstavuje pojem, názov a označenie typu vody podľa jej aplikácie. Bežné využitie demineralizovanej vody  v laboratóriách, pre laboratórne analýzy, miešanie roztokov, oplach laboratórneho skla a iné. Procesná voda je voda určená pre analytické aplikácie. Pomenované typy vôd sa vyznačujú vysokou čistotou z hľadiska chemického. Demineralizovaná voda je voda zbavená všetkých iónov, rozpustných látok, oxidu uhličitého a kremíku (obvykle sa vyskytuje vo forme oxidu kremičitého). Jej konduktivita sa pohybuje okolo 10 – 60 μS.cm-1. Demi voda sa výrába metódou demineraliácie vody cez polopriepustnú membránu ( molekulárna membrána s priepustnosťou 0,0001μm).

demineralizovaná voda, výroba, destilátor vody, destilačný prístroj na vodu, destilátor, výroba demi vody, zariadenie, prístroj, na výrobu demineralizovanej vody, demi vody

Štandardne sa demineralizovaná voda – demi voda líši od destilovanej koncentráciou minerálov a iných rozpustených látok, ktorých je v demineralizovanej vode obsiahnutých vo väčšej miere ako vo vode destilovanej. Ultra čistá voda sa vyznačuje extrémne vysokou čistotou, jej vodivosť sa pohybuje v hodnotách okolo 0,065 μS.cm-1, využitie ultračistej vody pri presných analytických procesoch, pri stanoveniach DNA, príprava pufrov,  HPLC, chromatografia, v elektro priemysle má využite pri výrobe mikro elektroniky, multi mediálnych nosičov HDD, CD, procesory atd. …

Demineralizovana voda vyroba

Výroba demi vody

Čistá a ultračistá voda je veľmi dôležitá chemická látka, ktorú je možné vyrobiť priamo z vodovodného kohútika niekoľkými spôsobmi. Pre bežné laboratórne účely je najčastejšie používaná „čistá voda“, pričom do tejto kategórie patrí deionizovaná voda, demineralizovaná voda (demi voda), destilovaná voda (Aqua Destilata), bidestilovaná voda (Bi Destilata, redestilovaná  voda), tridestilovaná voda (Tri Destilata). V oblasti výskumu a vývoja je väčšinou požadovaná „ultračistá voda“.

Pojmy, normy
a nariadenia o vode

Pitná voda je definovaná smernicou WHO ako voda vodovodná a mestská.Voda pre farmaceutické účely je definovaná liekopisom PharmEUR /USP 27 ako Aqua Purificata AP/PW a Aqua ad Iniectabilia. Voda pre laboratórne použitie je definovaná normami ASTM, CAP, NCCLS, DIN ISO 3696. Podľa týchto noriem sa pripravuje čistá aj ultračistá voda (typ I a typ II).

SPÔSOBY VÝROBY DEMINERALIZOVANEJ ( laboratórnej ) VODY

Typ II a III podľa ASTM                                             

Typická aplikácia:                                                     
umývanie skla –                                                 
voda pre MIELE umývacie automaty                 
voda pre parnú sterilizáciu                             
základná analytická práca                              
voda pre batérie                                                
všeobecné čistiace procesy                              
zdroj pre špeciálne analyzátory   

Typ I podľa ASTM

Špeciálna aplikácia:
pre prípravu reagencií
kritické analytické aplikácie
AAS
maximálne účinné čistenie
HPLC
iontová chromatografia(IC)
plynová chromatografia(GC)

príprava bunkových a tkanivových kultúr
monoklonálne protilátky
PCR
elektro foréza
DNA štúdie
príprava pufrových roztokov       

Copyright © 2022 AQUAVIT Lab-Water