Iontomenič, ionex ( Mixed-Bed )

Deionizácia vody pre laboratórne a technické využitie

Deionizácia vody iontomeničom Ultračistá deionizovaná voda

IONEX je menič iónov, jedná sa o vysokomolekulárnu látku s dostatočnou pórovitosťou, ktorej základný skelet na povrchu nesie elektrický náboj. Rozlišujeme dva typy ionexov, Anex a Katex. Anex je menič aniónov. Funkčnou skupinou Anexu je kladný náboj, a jeho proti ión má záporný náboj. Najčastejšími proti iónmi sú OH, hydroxilové skupiny. Jedná sa o Anex s OH cyklom. Cieľom Anexu je odstránenie aniónov z vodného roztoku. Katex je menič katiónov. Funkčná skupina katexu má záporný náboj, proti ión má kladný náboj. Proti ión je najčastejšie fo forme H+ (ionex s vodíkovým cyklom H), alebo Na+, katex so sodíkovým cyklom Na+). Cieľom katexu je odstránenie katiónov z vodného roztoku. Kombináciou anexu a katexu vzniká zmes s H-OH cyklom, ktorá má za následok úplnú deionizáciu vody s účinnosťou 99,99%. Takáto zmes sa vo všeobecnosti nazýva, označuje ako Mixed Bed.

Iontomenič, ionex, mixed-bed, mixbed, PUROLITE MB400, deionizácia vody

Iónovýmena a kapacita ionexu

Iónovýmena je reverzibilný chemický proces, pri ktorom sa nežiaduce nabité častice z kontaminovanej vody vymieňajú za relevantné nabité častice z aktivovaného ionomeniča (ionexu). Proces ionovýmeny pozostáva najmä z výmeny iónov z roztoku (upravovanej vody) za ľahko vymeniteľné ióny adsorbované v difúznej a vonkajšej vrstve pevných častíc (materiál ionomeniča) a pripútané najmä elektrostatickými silami. Dôležitým parametrom ionexov je ich ionovýmenná kapacita.

 

Iontomeniče ionexy mixed bed mix bed purolite MB400 deionizovaná voda

Iónovýmenná kapacita je definovaná ako množstvo nabitých aktívnych miest na povrchu ionexu, ktoré sú schopné podieľať sa na procese iónovýmeny, stanovené na jednotku objemu. Výmenná kapacita (životnosť) iontomeniča závisí od viacerích činiteľov, ako sú koncentrácia rozpustených látok vo vode, od chemického zloženia vody, od tvrdosti upravovanej vody, od teploty okolia a vody, od spotreby, množstva vody, ktorá pretečie cez ionexovú kolónu.