Destilovaná voda

VÝROBA DESTILOVANEJ VODY, VYUŽITIE V PRAXI

Vyrábajte si destilovanú vodu ekologicky, jednoducho, bez elektrickej energie
na mieste použitia ...

Špecifikácia destilovanej vody

Destilovaná voda je voda, ktorá bola jeden alebo
viackrát destilováná – redestilovaná, čiže bola vďaka zmene jej skupenstva na vodnú paru zbavená rozpustených minerálnych látok a nasledovne ochladzovaním znovu zkvapalnená. Niekedy tak býva nepresne nazvaná, výrobou menej nákladná demineralizovaná voda využívaná k podobným účelom. 

Zariadenia na výrobu demineralizovanej a destilovanej vody, destilovanej vody, destilačný prístroj na vodu, destilovaná voda, demi voda

Výroba destilovanej vody

Zmena skupenstva vody môže prebiehať zvoľna (napr. na slnku) alebo zahrievaním až k bodu varu. Behom destilácie je od vody separované prakticky  všetko, čo sa v nej nachádza a stává sa čistou (H2O). Je to čirá, bezfarebná tekutina, bez chuti a zápachu. Je takmer nevodivá. Za normálného tlaku 101 kPa má teplotu topenia 0 °C a teplotu varu 100 °C. Nejväčšiu hustotu 1,000 g.cm-3 má voda pri 3,98 °C. pH destilovanej vody je neutrálne (pH=7). Vodivosť destilovanej vody je nižšia ako 11 μS.cm-1 a celkové množstvo rozpustených pevných látok musí byť pod 10 mg.dm-3.

V poslednej dobe sa destilovaná voda vyrába už šetrnejším spôsobom, na rozdiel od klasického procesu odparovania sa vody počas zahrievania, vyrába fyzikálnou metódou filtrácie vody cez špeciálnu polopriepustnú molekulárnu membránu, kde sa voda zbavuje takmer všetkých vo vode rozpustených látok, minerálov ( proces demineralizácie ). Následne sa demineralizovaná voda dočisťuje, zbavuje sa zbytkových vo vode prítomných iónov v dočisťovacej jednotke cez makromolekulárne matrice iónomeniča (iontomenič) ANEX / KATEX, čo je už chemický proces  dočisťovania demi vody na úroveň čistoty vody destilovanej.